noamsark.org
האויב שבפנים: הנמלט
זחל טפילי נוטש את הפונדקאי שלו ונמלט בשעת סכנת מוות נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו חייה של כנימת עלה הבננה (Pentalonia nigronervosa) אינם קלים. כפי שמרמז שמה, הכנימה היא טפילה של צמחי בננה ומאחר שה…