noamsark.org
מדעי השיווק: תירס מהונדס גנטית – תגובה
במערכת גליליאו התקבל מכתב בעקבות המאמר על התירס המהונדס, שמבוסס על הרשומה "מדעי השיווק: תירס מהונדס גנטית והסכנה שלא היתה". המכתב, לאחר השמטת פרטים אישיים, והתגובה של יונת ושלי מופיעים כ…