noamsark.org
רירית לא רציונלית ולא במקרה
נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו מרבית האנשים אוהבים לחשוב על עצמם כעל יצורים רציונליים שמקבלים החלטות נבונות לאחר שקילת כל האפשרויות ובחירת האפשרות הטובה ביותר. הנחה זו מופיעה במודלים רבים המנסים לה…