noamsark.org
פיתוי קטלני
זחלי חיפושית וחיפושיות בוגרות טורפים דו-חיים נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו רשומת "אימה" לכבוד ליל כל הקדושיםלצפרדעים ולדו-חיים אחרים יש כלל אצבע פשוט מאוד – אם זה זז וקטן זה מזון. כלל זה…