noamsark.org
קטעי מעבר (חלק א')
חקר המאובנים של העשורים האחרונים מגלה יותר מטפחיים על אודות התפתחות המינים-הביולוגיים, ועל המעברים שעשו מהמים ליבשה, ומשם לאוויר נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו אחד הרמזים שהובילו את צ'ארלס רוברט דר…