noamsark.org
בעתיד – ריאות בהזמנה
חוקרים הצליחו לגדל ריאות במעבדה על גבי "פיגום" של ריאה קיימת שהופשטה מתאיה נעם לויתן ויונת אשחר | גליליאו הריאות חיוניות לנשימה, ולכן לחיים, אך יכולתן להתמודד עם נזקים ולתקן את עצמן מוגבל…