nipponkiyoshi.com
Điểm sách (#1): TRY
Chúc mừng năm mới ! Lại một mùa học tiếng Nhật nữa lại tới… Nhiều người đang đợi kết quả kì thi tháng 12/2017 (dự kiến sẽ có trong 7 ngày nữa), cũng có những bạn đang nhanh chóng chuẩn bị học…