nipponkiyoshi.com
Hayakuchi kotoba – Méo mồm đọc tiếng Nhật
Tiếng Việt thì có: “Ông bụt ở chùa bùi cầm bùa đuổi chuột”, “Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc”… Tiế…