ninaminhafilha.com
The Impact of Cardiac Surgery in Patients with Trisomy 18 and Trisomy 13 in Japan
Jun Maeda,1 Hiroyuki Yamagishi,1* Yoshiyuki Furutani,2 Mitsuhiro Kamisago,3 Tadashi Waragai,4 Shinji Oana,5 Hiroki Kajino,6 Hiroyuki Matsuura,7 Katsuhiko Mori,8 Rumiko Matsuoka,2 and Toshio Nakanis…