ninaberggard.com
ECCAR-motion i fullmäktige
Fru ordförande, presidium, fullmäktige och åhörare. Vänsterpartiet har i denna motion till KF hemställt att Luleå kommun ska ansluta sig till Nätverket ECCAR, samt att Luleå kommun tar fram en hand…