niknam.org
اندر احوالات قضاوت غلط
کوچک که بودم برای اولین بار به تبریز رفتیم. من چیز زیادی نمی‌فهمیدم اما این حس به من منتقل می‌شد که پدر در برقراری ارتباط با مردم تبریز مشکلاتی دارد. مثلاً در ابتدا که وارد شهر شدیم چون جایی را بلد…