niknam.org
شروع کسب و کار شخصی
یک برنامه نویس در موقعیت های متفاوت می تواند عامل مهمی در رشد یا سقوط یک شرکت IT باشد. خیلی ها با تصور اینکه چون برنامه نویس موفقی هستند باید کسب و کار خود را داشته باشند شروع به راه‌اندازی شرکت می…