nihongoichiban.com
Kanji Card – 下 – shita
Meaning:below, down Onyomi: KA, GE Kunyomi: shita, shimo, sa(geru), o(rosu), ku(daru) Strokes: 3 Vocabulary: 地下鉄 – chikatetsu – METRO (literally: steel under the earth) 下げる – sage…