nhatkysmartlog.com
Day #277: NỖI NIỀM THỦ KHO TỪ GÓC NHÌN CHỦ DOANH NGHIỆP
Thủ kho có quan trọng không? Từng có câu: thủ kho to hơn thủ trưởng. Vì sao? Vào kho mà lấy hàng thì phải có thủ kho soạn ra, thủ kho mà khó chịu thì đến thủ trưởng cũng còn mệt mỏi lắm. Công việc …