nhatkysmartlog.com
Day #209: Vietnam Logistics Performance index 2018
Xin chúc mừng Việt Nam tăng hạng mạnh mẽ trong báo cáo Năng lực logistics quốc gia (Logistics Performance Index – LPI) năm 2018 do World Bank vừa phát hành. Một trong những lý do quan trọng c…