nhatkysmartlog.com
Day #149 Smartlog Vietnam
Lúc này, mặt trận phía Bắc đang sôi động. 6 lính chiến Smartlog đang cùng 2 khách hàng lớn triển khai dự án tại Hà Nội. Lúc này, mặt trận khu vực Bình Dương cũng đang nóng dần. Phải go-live bằng đư…