nhanamkinhte.com
Triết Biếm và Cách mạng công nghiệp 4.0
Mấy tháng gần đây nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả các lãnh đạo doanh nghiệp và cao hơn nữa, đề cập đến một thứ rất thời thượng: Cách mạng công nghiệp 4.0. Như mọi người cũng đã biết, nền công ngh…