nguyenduchai.github.io
Tạo một blog đơn giản với Pelican trên Windows
Giới thiệu Pelican là một “static site generator” , được viết bằng Python. Cũng giống như Jeklly hay Ghost, Pelican cho phép bạn tạo các bài viết bằng ngôn ngữ Markdown hoặc reStructuredText sau đó k