nguyen.huydung.com
Kỹ năng quản lý vs. Kỹ năng lãnh đạo
Để hoàn thành được trọng trách trong cả Work, People, và Growth, TheGoodMGR cần đến rất nhiều kỹ năng, kéo theo đó là nhiều cách phân loại. Trong đó có một cách vừa phổ biến vừa khá khớp với định n…