nguoidentubinhduong.com
Lý Luận Võ Thuật: Thuyết “ngũ yếu”
Thuyết “ngũ yếu”(năm điều cần) trong kỹ kích truyền thống Thuật “kỹ kích” (đấm đá) truyền thống có thuyết “ngũ yếu” (năm điều cần) đó là mắt tinh, tay lẹ, đảm vững (tức gan dạ), bộ chắc, lực thực. …