ngockhuong.com
Bài tập Pascal - Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều
Bài tập Pascal - Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều, viết chương trình kiểm tra số chính phương