ngockhuong.com
Cách đọc đối tượng (Object) từ file trong Java (How to read an Object from file in Java)
Cách đọc đối tượng (Object) từ file trong Java sử dụng ObjectInputStream, How to read an Object from file in Java