nganlau.com
Tinh Thần Trách Nhiệm
Bạn thân Chúng ta đã đi 1/5 đoạn đường của thế kỷ của 21. Biết bao nhiêu sự kiện đang xảy ra ở thế kỷ 21 mà nếu không cân nhắc kỹ lưỡng, chính chúng ta đóng góp một phần phá hoại sự thật của sự thậ…