nganlau.com
Thư trả lời một “trí thức” tìm cách “chạy tội” cho ĐCSVN (P1)
Người chưa đủ sáng thành người. Những đồi nổng khai hoang dăm tháng trước, Qua mùa đông đã chật mồ tù. Chiều bầm máu thảm thiết, Bãi ao tối nghịt rừng nhân dạng trần truồng Phải đó cảnh loài ngư…