nganlau.com
Chuyện năm mới 2020
Bạn thân Tết đang đến, người Việt hải ngoại sửa soạn đón tết trong hoàn cảnh nước Mỹ đang đối diện các vấn đề trong và ngoài nước ở mức độ trầm trọng. Trong nước thì chuyện truy tố Tổng Thống và sự…