nganlau.com
Cần Một Tầm Nhìn Mới:Tầm Nhìn Thế Giới, Nhân Loại và Thời Đại (P2)
Điều mà chúng ta rất cần hiện nay là làm thế nào để đạt được đồng thuận về một số quan điểm văn hoá chính trị (political culture) căn bản, trong đó có tầm nhìn của thời đại 2000, tiếp nối tầm nhìn …