nganlau.com
Những Khác Biệt Giữa Duy Dân Cơ Năng và Duy Dân Cơ Năng (tốc giảng)
Tuy hai tài liệu đều mang tên là Duy Dân Cơ Năng nhưng thực sự có nội dung khác biệt. Duy Dân Cơ Năng (bộ 5 Kiến Quốc) chú trọng về Cơ Năng Hiến Pháp trong khi Duy Dân Cơ Năng (tốc giảng) lại nói v…