nganlau.com
Cần Một Tầm Nhìn Mới:Tầm Nhìn Thế Giới, Nhân Loại và Thời Đại (P1)
Thẹn những bác i ô chi lải nhải Mải sân Trình, cửa Khổng, mải Ba lê! Mộng hầu quan tứ xứ lạc đường quê Quê nước ở trong hồn người tự chủ. (trích bài Quốc Sỉ) Thái Dịch Lý Đông A (1) Kể từ thời Nguy…