nganlau.com
Nói Chuyện Với “Người” Cộng Sản
Bạn thân Đọc bài viết của Giáo Sư Lê Hữu Khóa trả lời một “trí thức” chạy tội cho đảng cộng sản VN thì chúng ta mới thấy khi đất nước đứng trước nguy cơ Hán thuộc, dân tộc VN suy vong, …