nganlau.com
Ma Quyền
Trong bài “Con Người và Ma” đưa ra nhận xét ba con ma sống trong bản thân của mỗi người mà những con ma đó không những làm hại bản thân của cá nhân mà hại đến những người chung quanh. Bài viết hôm …