nganlau.com
Xây Dựng Dân Chủ Việt Nam Qua Khái Niệm Công Đảng (P2)
Dân chủ toàn dân và trực tiếp(*) Thứ nhì, đa số các nền dân chủ trên thế giới đều theo mô hình các chính đảng cử đại diện ra cho dân chúng bầu chọn,người dân vẫn chưa có cơ hội bình đẳng trong việc…