nganlau.com
Chính Quyền Duy Dân
Khi một nước Việt mới từ một Xã Hội Duy Dân sẽ có một Chính Quyền Duy Dân. Chính Quyền Duy Dân là chính quyền như thế nào? Đó là một chính quyền mà những con người nằm trong cơ cấu cầm quyền là nhữ…