nganlau.com
Lương Tri Trí Thức (P1)
Ghi Chú NL: Lá thư dài của giáo sư Lê Hữu Khóa ở Pháp, gửi cho một người bạn cũng là giáo sư ở Việt Nam cho người đọc thấy sự khác biệt về cái nhìn hoàn cảnh dân oan tại VN. Cái nhìn khác biệt này …