nganlau.com
Nói Về Người
Bạn thân Có người hỏi ý kiến tôi về ông Trump. Tôi chỉ trả lời ông (người hỏi) muốn làm người hay vật. Trước đây gần 40 năm, trên tạp chí Nhân Văn, nhà văn Lôi Tam có viết bài “Nói về người&#…