nganlau.com
Nhìn Lại Lịch Sử
Có người “di tản” muộn (thành phần di dân thuộc diện thương mại hay du học) ngồi trong tiệc rượu phán rằng: “các anh (VNCH) thua trong cuộc nội chiến, chuyện đã xong, bây giờ nói …