nganlau.com
Tự do nâng tự trọng, dâng tự chủ, đón tự tin (P4)
Ghi Chú NL: Tự Do. Hai tiếng nghe rất là giản dị, ai cũng ham muốn. Thực tế thì để hiểu hai tiếng Tự Do quả thực không giản dị. Chính vì không giản dị đó, Giáo Sư Lê Hữu Khóa đã diễn giải từ ngữ Tự…