nganlau.com
Đừng Tin. Hãy Biết
Bạn hỏi tôi làm sao đương đầu với một thế lực tàn bạo? Tôi không có câu trả lời đích xác nhưng qua những kinh nghiệm lịch sử của thế giới thì sự tranh hùng giữa Thiện- Ác luôn luôn thay đổi. Đời ng…