nganlau.com
Đâu Là Công Lý?
Bạn thân Hoa Kỳ là xứ có luật pháp rất nghiêm minh. Nhưng dù luật pháp nghiêm minh như thế nào thì những ông quan tòa hoặc bồi thẩm đoàn là người áp dụng luật pháp nghiêm minh đó cho hợp tình, hợp …