nganlau.com
Nhận Định Về Tài Liệu Việt Nam: Đất Nước và Con Người, Chủ Thuyết Mới Vì Con Người (P12)
Ghi Chú: Những chữ nghiên trong mặc kép được trích từ quyển sách “VN Đất Nước và Con Người. Chủ Thuyết Mới Vì Con Người” của nhóm Tư Duy Tập Thể tại VN. Toàn bộ được trích mà không hề sửa đổi cho d…