nganlau.com
Đường Sống Việt: Cách Mạng
CÁCH MẠNG TIẾN HOÁ “Cách Mạng là do sự thấy cần của dân chúng không còn chịu đựng nổi những bất bình, phải đứng dậy đạp đổ cho hết. Đứng dậy để tự tu cải đời sống riêng mình và toàn thể, lập nên mộ…