nganlau.com
Đi Tìm Một Nước Việt Mới
Dân tộc Việt đã đánh mất dịp may lịch sử kể từ khi vua Tự Đức bác bỏ ý kiến của Nguyễn Trường Tộ về cuộc canh tân đất nước. Từ đó trở đi nước Nhật đi lên và VN đi xuống. Đến khi Pháp đến VN, cuộc x…