nganlau.com
Sức Mạnh Đáy Tầng
Cha ông ta thường có câu “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Đó là câu nói cho chúng ta thấy tương quan giữa một con người với xã hội. Một cá nhân sẽ không làm được bất cứ…