nganlau.com
Lãng Quên Đáy Tầng
Bạn thân Trong cuộc họp giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019, trên Facebook xuất hiện những dòng chữ từ những người Việt có trình độ hiểu biết như sau “100 lạy, 1000 lạy Trump hãy…