nganlau.com
Hãy Tìm Hiểu Về Một Chế Độ Độc Tài (P4)
Màn số 3: Bạo động chính trị (political violence). Trong mọi cuộc cách mạng, bạo động là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là nhiều – ít, nặng – nhẹ mà thôi. Nguồn gốc của bạo động là khi phe t…