nganlau.com
Hãy Tìm Hiểu Về Một Chế Độ Độc Tài “cộng sản” (P2)
Màn số 1: Sự nói láo vĩ đại (The Big lie) Lịch sử của đảng CSVN là nói láo từ gốc: lý thuyết, nhân sự, thành tích, từ căn bản suy nghĩ và hành động luôn luôn là 2 mặt: (1) mặt bên ngoài là làm sao …