nganlau.com
Tu Dưỡng Thắng Nhân: Ăn
Tin Alex Trebek, người điều hành show TV Jeopartdy, bị bệnh ung thư tụy tạng (Pancreatic) làm chấn động dư luận Mỹ. Cũng như Steve Jobs người lãnh đạo công ty Apple làm ra điện thoại khôn ngoan (iP…