nganlau.com
Một Hiến Pháp Cho Việt Nam?
Theo lệ thường, một quốc gia thành lập hay sau một cuộc cách mạng thay đổi thể chế thì nhu cầu một hiến pháp (HP) mới cần có để ổn định sinh hoạt xã hội. Do đó một Quốc Hội Lập Hiến (QHLH) được thà…