nganlau.com
Chuyện Mướn Người Dược Sĩ
Bạn thân Một bản tin trên mạng thông tin là một người dược sĩ Việt Nam, Lê Thiện Kim, làm việc cho công ty Walgreens tại California, đã được 10 năm, cung cấp trên 750 ngàn toa thuốc từ bác sĩ và đư…