nganlau.com
Tìm hiểu Bạn và Thù
Trong suốt chiều dài của lịch sử loài người, sự tranh đấu để sống còn đôi khi đưa đến chiến tranh và trong chiến tranh tìm hiểu đâu là Bạn, đâu là Thù là một trong yếu tố biết mình, biết người của …