nganlau.com
Nghiện
Bạn thân Rất mừng là trong anh em chúng ta không có ai nghiện rượu, nghiện cờ bạc. Tuy nhiên, theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các bệnh về nghiện không thuần túy ở cái ăn, cái chơi mà đã chuy…